Hormatly dinleyji Syke Dali - Tanadym Aydymy bizin saydymyzdan ansatlyk bilen dinlap we yuklap bilersin paylashmagy unutma.

Текст песни

Garaňkydan çykdym
Bilýän tarapym ýok
Şübhelerimi ýykdyň
Saňa uzady ýol
Seni tanadym, Seni tanadym
Senden başga hiç zada garaşamok
 
Ýoluňa ýapyşdym
Tanapym ýok
Senden öňüm gyşdy
Ýyly göremok
Seni tanadym, Seni tanadym
Saňa ýalbarýan, başga tanyşym ýok
 
Allam bizi kösemek üçin ýaratdyňmy sen?!
Haçan bu dünýä gülüp sereder ýüzümize? 
Doglamdan bäri men bu harabalykda ösen
Daş töweregim diňe uruş, açlyk hem kesel
 
Uklan ýaly ýerde ýatyr kiçijek jeset
Ony ýüzünden zordan tanady öz ejesem
"Maňa kömek et” diýip ýalbarýar her geçene
Ýokmy ony eşiden?
 
Kirpiginiň tozanyn kakyp basdy ýürege
Asmana seretdi garaşýan ýaly kömege
Garaşmadyk zadymy diýdi dürsäp demini
“Biz Saňa gaýdyp geleris, biz Saňa degişli”
 
 
Allam bizi kösemek üçin ýaratdyňmy sen?!
Ýaralammyzam bütin dünýäň ýarysyna deň
Kömek etmekden geçen bütin dünýä sereder
Dadyma ýetiş diňe Sen!
 
Doýur meni hiçzat iýmesem
Meň dilim bol hiçzat diýmesem
Darygamda ýürek giňesin
Allajan! Dem alyp berýänçäk biziň synamyzy syna Sen!
Bir ýapragam ýere düşmez Ýaradanym diýmese
 
Çar tarapa seslendim: “Çydamaly näçe?”
Allaň kömegi gelermikä, biz Oňa gidýänçäk?
Ýa dowam edermi uruş bu güneş sönýänçä?
Ýa göçüp ýörmelimi dünýeden göçýänçäk? 
 
Görkezme günleriň erbedini
Içir barsyna “Şehitlik şerbedini”
Ömürden gymmat sözler dodakdan döküldi
Biz Oňa gaýdyp geleris, biz Oňa degişli
 
Ellerimi açdym ýene
Dünýäň gazabyndan gaçdym ýene
Atylan oklaram gaçsyn ýere
Indi men seni tanadym senden daş gitmenem
 
Seni tapan näme ýitirer?!
Seni ýitiren näme tapar?
Damyp içime
Bu sorag meni nädip ýakar?
Diňläp geçiber
Akyl diýenimiň bary takal..

Комментарии

Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
avatar
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!