Admin Eziz - Nicki Minaj baradaky ýalan myş myşlar

  • Добавлено: 27.04.2023
  • Repçi Nikki Minajyň ölümi baradaky habar şu hepdäniň başynda bütin dünýäde muşdaklaryň arasynda alada döretdi. Şeýle-de bolsa, 2023-nji ýylyň aprel aýyndaky hasabat indi doly yalandygy (galplyk) hökmünde tassyklandy we yalan (galp) meşhurlaryň ölüm habarnamalarynyň iň soňkusy. Bagtymyza, Nikki Minaj “Pink Friday” albomy bilen iň meşhur rapçi diridir. Ýüzlerçe janköýer derrew Facebook sahypasynda gynanç hatyny ýazyp başlady, zehinli 40 ýaşly rapçiniň ölendigine gynanç bildirdi. Hemişe bolşy ýaly, Twittersphere ölüm galplygy sebäpli gaharlandy. Käbir ynamdar janköýerleriň bu ýazga ynanýandyklary sebäpli, beýlekiler hasabata derrew şübheli garadylar, belki-de soňky aýlarda meşhurlar hakda ýüze çykýan köp sanly yalan (galp) ölüm habarlaryndan sapak alarlar. Käbir adamlar bu habaryň Amerikanyň haýsydyr bir esasy ulgamynda berilmändigini, munuň galp hasabatdygyny görkezip, Nikki Minajyň boýundaky bir rapçiniň ölümi ulgamlar boýunça möhüm habar boljakdygyny aýtdy. “Celebrity Post” üçin geçirilen soňky pikir soralyşykda soraga gatnaşanlaryň köpüsiniň (86%) Nikki Minajyň ölüm myş-myşlaryny indi gülkünç däldigini görkezýär. Nikki Minaj Ölüm aldawy, rapçi “diri we gowy” bolany üçin işinden aýryldy Çarşenbe güni (26-njy aprel) repçiniň wekilleri Nikki Minajyň ölmändigini resmi taýdan tassykladylar. “Ol bu aldawyň pidasy bolan meşhurlaryň uzyn sanawyna goşulýar. Ol henizem diri we internetde görýän zatlaryňyza ynanmaň "diýdiler. Käbir janköýerler, söýgüli rapçiniň muşdaklaryna biperwaý, gynandyryjy we zyýanly diýilýän galp habara gahar bildirdiler. Käbirleri munuň bütin dünýäde meşhurlygyny görkezýändigini aýdýarlar.
Просмотры: 10114 Рейтинг: 3.4 Голосов: 20

Top 10

Top 10 Noyabr


Dunyali 13111 Italy 8435 Dolamaryn yzyna7921
6823
5194