Eziz - Logic, soňky albomyny Eminemiň “8 mil”i arkaly düşündirýär

  • Добавлено: 26.03.2023
  • Logigiň pensiýa çykmadyk “Kollej seýilgähi” taslamasyny taşlamagyna bir aý boldy. “Billboard Top 200” -iň amatly ýerinde ilkinji gezek çykyş etdi. Indi Logika, syýahatyna taýýarlanýar we albom ýasamak we taslamada görkezilen köp ýyldyzlar bilen işlemek barada gysga wideolar çykarmak bilen tomaşaçylary gyzyklandyrýar. RZA-dan aýratynlyk almak baradaky wideo Logigiň albomynyň ähli düşünjesini “8 Mile” hekaýa bilen deňeşdiren ýerinden başlandy. “Kollej seýilgähi” atly albomym 2011-nji ýylda, meniň we ähli öý eýelerim bilen Waşington şäherindäki açyk mikrofon gijesine we ýolda girýän şenigiler bilen bilelikde bolup geçýär. Albomdan başga, “B-Rabbit” däl, “Bi-Racial” -dan başga, “8 Mile” meňzeýär. Gowy albom we meniň pikirimçe, ýigitler hakykatdanam halarsyňyz.
Просмотры: 7363 Рейтинг: 4.3 Голосов: 95

Top 10

Top 10 Noyabr


Dunyali 13111 Italy 8435 Dolamaryn yzyna7921
6823
5194