- Miyagi 3nji gezek Kaka boldy

  • Добавлено: 28.03.2023
  • Repçi şahsy durmuşynyň jikme-jikliklerini paýlaşmagy halamaýar, ýöne tordaky gowy habar peýda boldy. Meşhur Rapper we aýaly ýene-de ene-ata boldular! Gowy habar "AiF" neşirini habar berýär. Miýagi ady bilen tanalýan Azamat Kudzaýewiň çaga näme at dakandygy we Ilona Tuskaýewa henizem belli däl. Miyagi we aýalanyñ, şeýle hem, 2020-nji ýylyň 8-nji dekabrynda doglan Samira atly bir gyzy bar. Bular ilkinji gezek 2016-njy ýylda ene-ata boldular we bir ýyldan soň betbagtçylyk boldy. Azamat we Ilona Moskwa göçdüler we 9-njy gatda üç otagly kwartirany kärendesine aldylar. Motheraş ene çagany gysga wagtlap taşlap aşhana gitdi, maşgalanyň kakasy şol wagt öýde ýokdy. Birnäçe sekundyň içinde seretmedik çaga penjiräniň üstüne çykdy, penjiräni açdy we garşy durup bilmedi. Bu betbagtçylyk är-aýaly ýykdy, ýöne ýaşamak üçin güýç tapyp bildiler we indi iki çagany terbiýeleýärler, Miagy bolsa aýdym-saz ýöretmegini dowam etdirýär. Bu ýyl Miýagi we Endgame dueti dürli aýdym-saz hyzmatlarynda akymda öňdeligi eýeledi. Habar 100de100hiphop
Просмотры: 12590 Рейтинг: 3.7 Голосов: 150