В категории сайтов: 5
Показано сайтов: 1-5

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Переходам

Azamat Miyagi ady nireden tapdy
  • Miýaginiň aýdymlaryny bilmeýän dinleyji iň bolmanda bir rus bolmagy mümkin diyip pikir eder. Elmydama her dürli pikirlerde bolýarlar, geçip barýan awtoulaglardan we sm internet torlarda Miýaginiñ gysga wideolaryny görkezýärler. Emma bu yyldyz Rapperiñ hakyky adyny az adam bilýär.
  •  
  • Rapperiñ ady gaty owadan we özüne çekiji: Azamat Kazbekowiç Kudzaýew. Sahna üçin bu at asla laýyk däldi, sebäbi her bir Rapper öz adynyñ nik name-siniñ çalt ýatlanmagyny isleýär. Repçi hem muňa garşy däldi, şonuň üçin sahnanyň adyny aldy.
  •  
  • Miýagi at bu , Azamat Kudzaýewiň halaýan "Karate Kid" filminden söweş sungatynyň ussadynyñ adydy. Belki, özi üçin täze at saýlanda, meşhur surat eseriniň gahrymanyny derrew ýada saldy we karz almak kararyna geldi.
Bu surat shol "Karate Kid" filmdäki Mister Miýagi adly gahrymanyñ filmdäki pursady

images.jpeg-11.jpg

Интернет | Просмотров: 9655 | Добавил: patsanchikcom | Дата: 06.08.2023
PUBG oyun 7nji iyulda mugt UC almakilki bilen gysgaca tanyshdyrayyn > Pubg adly bu oyun hazirki wagt öz söygusini giñden yayradan we bir wagtyn dowamynda nache milion ulanyjyny online yagdayda jemlän yeketak games bolup ol oyun uly kici yashlara seretmezden hergunki gyzykly pursady özinde jemledi . Bu oyunyn iñ peydaly yeri Yarawsyz öyünden chykyp bilmän yatan näsag adamlar öz durmushyndan nägile bolup yatan wagty bu oyuna girip Icindaki öz yurtdashlaryny öz dilinde gurleyan adamlary görip durmusha bolan höwesleri artyp bashlady cunki ol yarawsyz yatan adamlar bu oyunda öz dilinde gurleyan watandaşlaryny görip olar bilen bilen tanyshyp oyunda wagtyny gyzykly geciryandigi sebap bolup duryar . Iñ gyzykly yerine gelip yetdik bu oyunda UC satyn alyanlar ya almak isleyanler indi siz biderek pul berip UC satyn almasanyz hem bolar sebap 7nji iyulda Mugt UC almak baradaky tazeligi sizin bilen shol senede paylashmakchy
Интернет | Просмотров: 10091 | Добавил: patsanchikcom | Дата: 23.06.2023
Nicki Minaj baradaky ýalan myş myşlarRepçi Nikki Minajyň ölümi baradaky habar şu hepdäniň başynda bütin dünýäde muşdaklaryň arasynda alada döretdi. Şeýle-de bolsa, 2023-nji ýylyň aprel aýyndaky hasabat indi doly yalandygy (galplyk) hökmünde tassyklandy we yalan (galp) meşhurlaryň ölüm habarnamalarynyň iň soňkusy. Bagtymyza, Nikki Minaj “Pink Friday” albomy bilen iň meşhur rapçi diridir. Ýüzlerçe janköýer derrew Facebook sahypasynda gynanç hatyny ýazyp başlady, zehinli 40 ýaşly rapçiniň ölendigine gynanç bildirdi. Hemişe bolşy ýaly, Twittersphere ölüm galplygy sebäpli gaharlandy. Käbir ynamdar janköýerleriň bu ýazga ynanýandyklary sebäpli, beýlekiler hasabata derrew şübheli garadylar, belki-de soňky aýlarda meşhurlar hakda ýüze çykýan köp sanly yalan (galp) ölüm habarlaryndan sapak alarlar. Käbir adamlar bu habaryň Amerikanyň haýsydyr bir esasy ulgamynda berilmändigini, munuň galp hasabatdygyny görkezip, Nikki Minajyň boýundaky bir rapçiniň ölümi ulgamlar boýunça möhüm habar boljakdygyny aýtdy. “Celebrity Post” üçin geçirilen soňky pikir soralyşykda soraga gatnaşanlaryň köpüsiniň (86%) Nikki Minajyň ölüm myş-myşlaryny indi gülkünç däldigini görkezýär. Nikki Minaj Ölüm aldawy, rapçi “diri we gowy” bolany üçin işinden aýryldy Çarşenbe güni (26-njy aprel) repçiniň wekilleri Nikki Minajyň ölmändigini resmi taýdan tassykladylar. “Ol bu aldawyň pidasy bolan meşhurlaryň uzyn sanawyna goşulýar. Ol henizem diri we internetde görýän zatlaryňyza ynanmaň "diýdiler. Käbir janköýerler, söýgüli rapçiniň muşdaklaryna biperwaý, gynandyryjy we zyýanly diýilýän galp habara gahar bildirdiler. Käbirleri munuň bütin dünýäde meşhurlygyny görkezýändigini aýdýarlar.
Интернет | Просмотров: 9923 | Добавил: patsanchikcom | Дата: 27.04.2023
Miyagi 3nji gezek Kaka boldyRepçi şahsy durmuşynyň jikme-jikliklerini paýlaşmagy halamaýar, ýöne tordaky gowy habar peýda boldy. Meşhur Rapper we aýaly ýene-de ene-ata boldular! Gowy habar "AiF" neşirini habar berýär. Miýagi ady bilen tanalýan Azamat Kudzaýewiň çaga näme at dakandygy we Ilona Tuskaýewa henizem belli däl. Miyagi we aýalanyñ, şeýle hem, 2020-nji ýylyň 8-nji dekabrynda doglan Samira atly bir gyzy bar. Bular ilkinji gezek 2016-njy ýylda ene-ata boldular we bir ýyldan soň betbagtçylyk boldy. Azamat we Ilona Moskwa göçdüler we 9-njy gatda üç otagly kwartirany kärendesine aldylar. Motheraş ene çagany gysga wagtlap taşlap aşhana gitdi, maşgalanyň kakasy şol wagt öýde ýokdy. Birnäçe sekundyň içinde seretmedik çaga penjiräniň üstüne çykdy, penjiräni açdy we garşy durup bilmedi. Bu betbagtçylyk är-aýaly ýykdy, ýöne ýaşamak üçin güýç tapyp bildiler we indi iki çagany terbiýeleýärler, Miagy bolsa aýdym-saz ýöretmegini dowam etdirýär. Bu ýyl Miýagi we Endgame dueti dürli aýdym-saz hyzmatlarynda akymda öňdeligi eýeledi. Habar 100de100hiphop
Интернет | Просмотров: 12262 | Добавил: patsanchikcom | Дата: 28.03.2023
Logic, soňky albomyny Eminemiň “8 mil”i arkaly düşündirýärLogigiň pensiýa çykmadyk “Kollej seýilgähi” taslamasyny taşlamagyna bir aý boldy. “Billboard Top 200” -iň amatly ýerinde ilkinji gezek çykyş etdi. Indi Logika, syýahatyna taýýarlanýar we albom ýasamak we taslamada görkezilen köp ýyldyzlar bilen işlemek barada gysga wideolar çykarmak bilen tomaşaçylary gyzyklandyrýar. RZA-dan aýratynlyk almak baradaky wideo Logigiň albomynyň ähli düşünjesini “8 Mile” hekaýa bilen deňeşdiren ýerinden başlandy. “Kollej seýilgähi” atly albomym 2011-nji ýylda, meniň we ähli öý eýelerim bilen Waşington şäherindäki açyk mikrofon gijesine we ýolda girýän şenigiler bilen bilelikde bolup geçýär. Albomdan başga, “B-Rabbit” däl, “Bi-Racial” -dan başga, “8 Mile” meňzeýär. Gowy albom we meniň pikirimçe, ýigitler hakykatdanam halarsyňyz.
Интернет | Просмотров: 7267 | Добавил: patsanchikcom | Дата: 26.03.2023


Top 10

Top 10 Sentyabr


8982
8410
7059